Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Pelgrim in Limburg, gevestigd te Maastricht.

Artikel 1: Algemene bepalingen
1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Evenement: een georganiseerd wandel- of fietsevenement van Pelgrim in Limburg.
b. Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement.
c. Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan het Evenement.
d. Organisator: de rechtspersoon (in deze Pelgrim in Limburg) waarmee de Deelnemer een Overeenkomst is aangegaan.
1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst.

Artikel 2: Deelname en annulering
2.1. De Deelnemer mag aan het Evenement slechts deelnemen, indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, indien de reissom van het Evenement volledig is voldaan en de Deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden.

2.2. Alleen bij schriftelijke annulering kan (gedeeltelijke) restitutie van de reissom op grond van de Overeenkomst aan Deelnemer plaatsvinden. Daarbij gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

  • Bij annulatie meer dan 3 maanden vóór de dag van vertrek worden er geen kosten
    doorberekend.
  • Bij annulatie meer dan 2 maanden vóór de dag van vertrek is 15% van de reissom verschuldigd.
  • Bij annulatie meer dan 1 maand vóór de dag van vertrek is 35% van de reissom verschuldigd.
  • Bij annulatie meer dan 7 dagen vóór de dag van vertrek is 85% van de reissom verschuldigd.
  • Bij annulatie 7 dagen of minder vóór de dag van vertrek is 100% van de reissom verschuldigd.
  • No show: 100% van de reissom verschuldigd.

2.3. Tot uiterlijk 28 dagen voor het vertrek kan de Deelnemer vragen om overboeking naar een ander Evenement. De Organisator zal zoveel mogelijk proberen aan deze wens gevolg te geven. De Organisator behoudt zich het recht voor om een bedrag van € 25,00 extra in rekening te brengen in verband met te maken administratiekosten.

2.4. De Organisator kan op grond van overmacht op elk tijdstip besluiten het Evenement geen doorgang te laten vinden. In dit geval zal geen restitutie van de reissom aan Deelnemer plaatsvinden. De Organisator is niet aansprakelijk voor door Deelnemer gemaakte kosten wanneer het Evenement ten gevolge van overmacht afgelast moet worden.

Artikel 3: Aansprakelijkheid
3.1. Deelname geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schade zoals alle mogelijke schade ten gevolge van letsel of overlijden.

3.2. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement.

3.3. De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het Evenement.

3.4. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

3.5. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van zijn deelname aan het Evenement, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld.

Artikel 4: Portretrecht
Bij aanvang van het Evenement zal de Organisator expliciet toestemming vragen voor openbaarmaking van tijdens of rond het Evenement gemaakte foto’s en andere beeldmaterialen, waarop de Deelnemer zichtbaar is.

Artikel 5: Persoonsgegevens
De door een Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een digitaal bestand. Door deelname aan een Evenement verleent een Deelnemer toestemming aan de Organisator tot gebruik van de persoonsgegeven voor het verzenden van informatie aan de Deelnemer. Lees ook de privacyverklaring op deze website.